arrow_drop_up arrow_drop_down

Algemene Voorwaarden Karin van Kooten Coaching

Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van – en of met – Karin van Kooten Coaching, zowel in de voorbereidende fase (voorbereiding, intake en bepalen doelstellingen en aanbod) als in de uitvoerende fase (het feitelijke coachen).


1. De onderneming - Karin van Kooten Coaching

Karin van Kooten Coaching is opgericht door Karin van Kooten en gevestigd in Heemstede. Het is een zelfstandig werkende coachingspraktijk voor wandelcoaching en 1-op-1 coachingstrajecten gericht op (drukbezette) vrouwen die meer willen ontspannen.


  • Karin van Kooten Coaching
  • Van der Horstlaan 24
  • 2101 PV Heemstede

Kamer van Koophandel onder nummer 72029978

Contact opnemen kan via info@karinvankootencoaching.nl


2. Gehanteerde definities

Opdrachtnemer is Karin van Kooten, coach bij Karin van Kooten Coaching.


Opdrachtgever is in deze de cliënt (of bedrijf) die gebruikmaakt van de aangeboden coaching diensten van Karin van Kooten Coaching.


Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden coaching diensten. Deze afspraken worden vastgelegd in een aanbod dat Karin van Kooten Coaching aan de opdrachtgever doet en de (mail)bevestiging dat de cliënt akkoord gaat. In het aanbod staan de werkzaamheden beschreven, de duur van het traject, de frequentie en het aantal gesprekken en waar deze plaatsvinden. De factuur wordt bij het aanbod gevoegd, evenals een link naar deze algemene voorwaarden.


3. Uitvoering van de overeenkomst

Karin van Kooten Coaching zal zich tot het uiterste inspannen om de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. De overeenkomst leidt tot een inspanningsverplichting en nooit tot een resultaatverplichting. Uiteraard worden de voor mijn coaching belangrijke waarden zoals respect, vertrouwen, integriteit met de grootste zorg in acht genomen.


Als het voor een goede uitvoering van de overeenkomst nodig is, heeft Karin van Kooten Coaching het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever plaatsvinden. Karin van Kooten Coaching is nimmer verantwoordelijk voor de kwaliteit van de door derden geleverde diensten.


4. Tariefstelling

Bij de kennismakingswandeling of uiterlijk in het aanbod vertelt Karin van Kooten Coaching de opdrachtgever welke tarieven van toepassing zijn. De tarieven worden zowel inclusief als exclusief BTW vermeld. Het overeengekomen tarief wordt vastgelegd in de overeenkomst.


Reiskosten zijn inbegrepen tot een maximale reisafstand van 30 km (heen/terug). Bij een langere reisafstand wordt achteraf Euro 0,19 per km in rekening gebracht voor elke km boven de maximale reisafstand van 30 km. Als hier sprake van is, dan wordt dit in het aanbod meegenomen.


Aanbiedingen of prijzen van maatwerktrajecten hebben een beperkte geldigheidsduur (duidelijk vermeld) en gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.


5. Betalingsvoorwaarden

Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan inclusief BTW op bankrekeningnummer NL13 KNAB 0257494707 t.n.v. Karin van Kooten Coaching, onder vermelding van het factuurnummer. 


Facturen dienen voorafgaand aan het starten van een coachingstraject voldaan te zijn, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.


Als facturen niet binnen de afgesproken termijn zijn betaald, dan volgt een (email)betalingsherinnering met het verzoek de betaling binnen 7 dagen te voldoen. Karin van Kooten Coaching behoudt zich het recht voor om afspraken af te zeggen en verplichtingen op te schorten tot de betaling is voldaan.


Als Karin van Kooten Coaching een vordering op opdrachtgever ter incasso uit handen moet geven, is opdrachtgever alle gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten die met incasso gemoeid zijn verschuldigd.


6. Duur en beëindiging

Als de gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde dienst, wordt deze geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.


De duur van de overeenkomst wordt vooraf bepaald en staat vermeld in de overeenkomst. Eerder beëindigen van de overeenkomst kan alleen in onderling overleg en met wederzijds goedvinden. De betalingsverplichting blijft echter bestaan tenzij partijen anders overeenkomen.


Karin van Kooten Coaching heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen als opdrachtgever de afgesproken financiële verplichtingen niet nakomt.


Karin van Kooten Coaching heeft het recht zonder opgave van reden opdrachten te weigeren.


7. Wijziging van de overeenkomst

Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan kunnen partijen de overeenkomst in onderling overleg aanpassen.


Als hiermee de datum van afronding van het traject verandert dan brengt Karin van Kooten Coaching de opdrachtgever hiervan op de hoogte. Ditzelfde geldt ook voor de eventuele financiële consequenties. 


8. Annuleringsvoorwaarden

Karin van Kooten Coaching behoudt zich het recht voor afspraken af te zeggen of te verzetten in geval van (ernstige) overmacht, zoals ziekte, arbeidsongeschiktheid of andere ernstige (familie)omstandigheden waardoor zij haar coaching werk niet naar behoren kan uitvoeren. Uiteraard zal zij er alles aan doen om de data opnieuw te plannen.


Bij annulering of afzegging van individuele gesprekken (of wandelingen) binnen 24 uur voor aanvang wordt 100% van de kosten in rekening gebracht. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd worden niet in rekening gebracht.


Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op een geplande afspraak worden de kosten voor het gesprek (of de wandeling) in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen.


Opdrachtgever is 100% van de totale opdrachtsom verschuldigd, indien hij – ook zonder te annuleren – geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten zoals in de opdracht vermeld staat.


Slechte weersomstandigheden zijn nooit een reden om te annuleren tenzij er sprake is van gevaarlijk weersomstandigheden zoals onweer, storm, omvallende bomen of afbrekende takken.


9. Privacy/geheimhouding

Karin van Kooten Coaching neemt privacy serieus en gebruikt persoonsgegevens alleen in het kader van haar coaching. De wettelijke regels rond Bescherming Persoonsgegevens worden nageleefd. In de privacy verklaring lees je hier alles over.


Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding over alles wat wordt besproken in het kader van de coaching.


10. Aansprakelijkheid

Karin van Kooten Coaching adviseert nadrukkelijk om bij lichamelijke of psychische klachten altijd eerst een arts of een psycholoog te raadplegen. Coaching kan nooit dienen ter vervanging van medisch advies of behandeling.


Als een opdrachtgever onder behandeling (is geweest) van een psycholoog, psychiater of ander professionele hulpverlener, of medicijnen slikt voor de geestelijke gemoedsrust, dan moet dit aangegeven worden bij de aanvraag voor coaching.


De aansprakelijkheid van Karin van Kooten Coaching is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, exclusief BTW.


Karin van Kooten Coaching nooit aansprakelijk voor schade die opgelopen wordt tijdens het wandelen, tenzij deze aantoonbaar veroorzaakt zijn door ernstige grove schuld, opzet of bewuste roekeloosheid.


De aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade of (emotionele) schade die voortkomt uit beslissingen die opdrachtgever/cliënt neemt is uitgesloten. De opdrachtgever/cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gedrag, genomen beslissing en de (eventuele) consequenties daarvan, tijdens het coachingstraject en ook daarna.


De cliënt zorgt zelf voor adequate kleding (regenkleding en/of bescherming tegen de zon) en juist schoeisel voor tijdens de wandelingen. De cliënt is ook zelf verantwoordelijk voor eigen oplettendheid, zorgvuldigheid en schoeisel.


11. Klachtenprocedure

Eventuele klachten tijdens de coaching of over de coaching moeten door de opdrachtgever binnen 8 dagen schriftelijk te worden gemeld. Geef een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht zodat Karin van Kooten Coaching in staat is te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Het uitgangspunt is echter altijd dat partijen zich eerst inspannen om de klacht onderling op te lossen. 


12. Wetgeving

Op elke overeenkomst tussen Karin van Kooten Coaching en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 


13. Wijzigingen van de voorwaarden

Karin van Kooten Coaching is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Kleine wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen altijd worden doorgevoerd. Van grote inhoudelijke wijzigingen stelt Karin van Kooten Coaching haar cliënten in kennis.


Heemstede, maart 2019.

Deze website gebruikt cookies